ผู้บริหารกองกิจการนิสิต ร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ

ประกาศวันที่ 7 พ.ย. 2562 | 339 Views


 ผู้บริหารกองกิจการนิสิต ร่วมประชุม รับฟังการชี้แจ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ข่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ ในพื้นที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฎิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบนแบบเบ็ดเสร็จ(๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดย ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบแนวทางปฎิบัติการจัดทำแผนหมู่บ้าน /ชุมชนในการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการทำระบบและประมวลผลข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมทำงานกับมูลนิธิรากแก้ว เป็นการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษา มาเป็นเวลาเกือบ 6 -7 ปี แล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา