กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี

ประกาศวันที่ 9 ต.ค. 2562 | 422 Views


กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) กองกิจการนิสิตได้เข้ารับการตรวจสอบบัญชี งบประมาณ 2562 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการตรวจสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบพัสดุภาครัฐและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตามกลไกการตรวจสอบและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อีกด้วย