มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิรากแก้ว

ประกาศวันที่ 5 ต.ค. 2562 | 310 Views


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิรากแก้ว

วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารกองกิจการนิสิต อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากร และนิสิต ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมูลนิธิรากแก้ว โดยมีวาระการประชุมต่างๆดังนี้
1. แจ้งเพื่อทราบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต โดย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ
2.แนวทางความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาของมูลนิธิรากแก้ว สำหรับสถาบันความร่วมมือ 11 แห่ง โดย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการความรู้ มูลนิธิรากแก้ว
3.โครงการร้อยใจรักษ์ โดยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว
4.แนวทางขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดยความร่วมมือภาคการศึกษา โดย นายจิตนันท์ ใจสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการความรู้ มูลนิธิรากแก้ว