กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา

ประกาศวันที่ 7 พ.ย. 2565 | 124 Views


 กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา ณ กว๊านพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณกว๊านพะเยา ทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  ด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายรัฐและเอกชน ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2565   ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจรรม ได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ชมรม Phayao Peddle Club  และ เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งกิจกรรมนี้มีบุคลากรจิตอาสาและนิสิตจิตอาสา ตลอดยังผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน