กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Pride Art for All บนพื้นที่สร้างสรรค์

ประกาศวันที่ 19 ก.ย. 2565 | 90 Views


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Pride Art for All บนพื้น

          กองกิจการนิสิต ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต “Pride Art for All” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ใช้คุณค่าทางศิลปะที่สื่อถึงความเท่าเทียม ความรักที่สวยงาม และการออกแบบศิลปะร่วมสมัย บนพื้นที่สนาม Surf Skate ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการออกกำลังกาย นันทนาการ และการพักผ่อนสำหรับนิสิต โดยมี อ.ทวี เสรีวาส และ ผศ. นิธิศ วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวาง Layout รูปภาพที่จะวาด เทคนิคการใช้สีเพ้นท์

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดให้นิสิตทุกเพศได้เข้ามาร่วมวาดงานด้านศิลปะความเท่าเทียมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยนิสิตสามารถมาใช้อุปกรณ์สีและวาดรูปเพ้นท์สีให้เกิดความสวยงาม และใช้เป็นพื้นที่สำหรับคลายเครียดจากการสอบให้นิสิตได้มีพื้นที่ได้ใช้ศิลปะบำบัดสุขภาพจิตต่อไป 

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน