เปิดโลกกิจกรรม 2022

ประกาศวันที่ 20 มิ.ย. 2565 | 166 Views


เปิดโลกกิจกรรม 2022

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เลือกชมรมที่ตนเองสนใจ  ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน ที่สร้างสรรค์รวมถึงเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตใหม่ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธของแต่ละชมรม และการแสดงของชมรมต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีชมรมเข้าร่วม จำนวน 24 ชมรม โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 10 ชมรม 2.ชมรมด้านจิตอาสา จำนวน 10 ชมรม และ 3.ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 ชมรม โดยเป็นการออกบูทเพื่อทำการรับเปิดสมัครนิสิตเข้าเป็นสมาชิกของชมรมจำนวน 24 ชมรมซึ่งถือได้ว่าได้รับความสนใจจากนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน