โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต

ประกาศวันที่ 4 มิ.ย. 2565 | 146 Views


โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต

กองกิจการนิสิต​ จัดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อ.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ และชมรมนิสิตส่วนกลางจำนวน​ 26 ชมรม​ เข้าร่วม​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนา​ศักยภาพ​การบริหารจัดการชมรมนิสิต​ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ​ (Design Thinking) โดย​ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรกระบวนการ​ เพื่อที่ชมรมนิสิตจะได้ออกแบบกิจกรรม​พัฒนา​อัตลักษณ์​นิสิต​ ให้ตรงตาม​ยุทธศาสตร์​และอัตลักษณ์​นิสิตอย่างยั่งยืน​ ตลอดจนเป็นผู้นำนิสิตที่เตรียม​ความพร้อม​รับการเปลี่ยนแปลง​ในทุกสถานการณ์​ต่อไป​

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน