กองกิจการนิสิตได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ITA ในระดับ A

ประกาศวันที่ 8 เม.ย. 2565 | 97 Views


กองกิจการนิสิตได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ITA ในระดับ

กองกิจการนิสิต​ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 กองกิจการนิสิต​ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ในระดับ A โดยได้รับเกียรติจาก​ อาจารย์​จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนกองกิจการนิสิตรับมอบเกียรติบัตร จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น​ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
#UPITA
#DSA 

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน