กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุสัญจร

ประกาศวันที่ 5 เม.ย. 2565 | 156 Views


กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัส

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เพื่อพบปะส่วนงาน/หน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง และแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน