ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศวันที่ 1 เม.ย. 2565 | 78 Views


ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและป

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต วันนี้ 31 มีนาคม 2565 กองกิจการนิสิต โดยงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวกับนิสิต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม โดยมีเนื้อหาในการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับนิสิตให้มีความทันสมัยและเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน