กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการคลีนิกกองคลังสัญจร

ประกาศวันที่ 31 มี.ค. 2565 | 195 Views


กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการคลีนิกกองคลังสัญจร

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00น. กองกิจการนิสิตร่วมกองคลังสัญจร ผ่าน Microsoft Team จัดโดยกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรกองกิจการนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานด้านการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน