กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ 28 มี.ค. 2565 | 147 Views


กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุค

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. หน่วยบุคคล งานธุรการ กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ณ ห้อง ICT1103/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้เชิญอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คือ ดร.นภา ราชตา และ อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร มาเป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เกี่ยวกับการเขียนผังงาน ซึ่งการเขียนผังงาน เป็นทักษะหนึ่งในการเขียนกระบวนการทำงานในเอกสารสารต่างๆ โดยมีหัวข้อในการบรรยายคือ หลักการเขียนผังงานที่ดี การเลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง และรูปแบบการเขียนผังงาน  อีกทั้งบุคลากรกองกิจการนิสิตยังได้ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้งาน Microsoft Visio professional 2019 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบครบถ้วนพร้อมนำไปใช้ได้จริง

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน