กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตแก่สภานิสิต

ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 2565 | 85 Views


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการทุ

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตแก่สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต โดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต จัดประชุมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมแก่สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานกิจกรรมนิสิตที่มีหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมแก่นิสิต ประจำปี 2564 และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของนิสิตในการแก้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน