ม.พะเยา ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

ประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2565 | 218 Views


ม.พะเยา ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระรา

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วม ซึ่งมีนิสิตสนใจสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับการพิจารณาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ระดับภูมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 26-28 เมษายน 2565 นี้ โดยการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะวิชา จำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยการคัดเลือกครั้งนี้มีนิสิตนำเสนอผ่านระบบ Online จำนวน 4 คน และ Onsite จำนวน 1 คน

 

โดยการประเมินและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน