การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกองกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ 3 มี.ค. 2565 | 145 Views


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและคว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกองกิจการนิสิต  นำโดยนายพิเชษฐ   ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร เพื่อติดตามผลการประเมินของบุคคลในหน่วยงาน (IIT) การประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน (EIT) และวิเคราะห์การจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน (OIT) ที่เผยแพร่ลงบน website ของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้มีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมภิบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “NO GIFT POLICY : งดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล”  

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน