กิจกรรม "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง"

ประกาศวันที่ 30 ธ.ค. 2564 | 120 Views


กิจกรรม

กองกิจการนิสิตเปิดพื้นที่ให้นิสิตและบุคลากรได้ออกกกำลังกายเต้นแอโรบิก ในกิจกรรม "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง"  ณ ลานหน้าอาคารสงวนเสริมศรี และตลาดเวิ้งว้าวบริเวณลานหน้าคณะเภสัชศาสตร์ ในช่วงระหว่างวันที่8,15,29 ธันวาคม 2564โดยในครั้งนี้มีนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์กีฬา มาเป็นผู้นำเต้น เป็นการสร้างพื้นที่ออกกำลังกายและนันทนาการ และมีการให้นิสิตเข้าระบบตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) ผ่านระบบ iService จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน