กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย

ประกาศวันที่ 29 ธ.ค. 2564 | 172 Views


กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้จัดโครงการนิสิตปลอดภัย ขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตและบุคลากรเห็นความสำคัญและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจในกฎวินัยจราจร รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินงานด้านป้องกันอุบัติเหตุ

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
1) สถานีตำรวจภูธรแม่กา เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการรักษาวินัยจราจร 2) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาพะเยา ในส่วนของการคุ้มครองเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ 3) สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการขอรับใบอนุญาตขับรถ 4) บริษัท ฮอนด้ากรีนวิง  ที่มาฝึกทักษะและเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย 5) คณะนิติศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการดูแลและช่วยเหลือกรณีเกิดความเสียหาย (ด้านกฎหมาย) และ 6) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเบื้องต้น

ทั้งนี้ ในภาคบ่ายยังมีกิจกรรมฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทดสอบและปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย