IMG-LOGO

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 ก.ย. 2563 | 15 Views

ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิตและผู้นำนิสิตประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิตและสโมสรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ผู้นำนึกศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนิสิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนำมาพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

และอาจารย์ศราวุฒิ จันทรขำ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต เข้าร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย