IMG-LOGO

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 63

17 ก.ย. 2563 | 19 Views

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 63 จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ อาคารสงวนเสริมศรี ตั้งแต่เวลา 8.30 -19.30 น. มีผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต เวียง สารวัตรนิสิต ชมรมนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารกิจกรรมในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ

2.เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)รวมถึงอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยรูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมการเล่นเกม เพื่อการเรียนรู้ อบรมกระบวนการทำงาน Work Shop การเขียนโครงการ การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยกิจกรรม ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การการดำเนินโครงการ วัดจากแบบประเมินผลโครงการ นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับดี