IMG-LOGO

ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี

11 ก.ย. 2563 | 21 Views

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการรณรงค์ การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า "ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี" พร้อมเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่นทุก ๆ วันอังคารและวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และให้เศรษฐกิจในจังหวัดพะเยามีรากฐานที่มั่นคง ชุมชนสามารถสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมตอบโจทย์กับนโยบายของจังหวัดพะเยา ที่เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดร่วมแต่งกายชุดไทยพื้นถิ่นในวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกายให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยา สืบไป