IMG-LOGO

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ กองกิจการนิสิต

ภาระหน้าที่
บริหารจัดการงานภายในกองกิจการนิสิต ให้บรรลุตามภารกิจของกองกิจการนิสิต ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองกิจการนิสิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ
2.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานกิจกรรมนิสิต
3.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
4.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

ข้อมูลติดต่อ
นายพิเชษฐ ถูกจิตร
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 6296
E-mail : pichet.th@up.ac.th

อำนาจหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

IMG