นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต

1.วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรด้านกิจการนิสิตให้เป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยอัตลักษณ์ เป็นผู้มีปัญญา และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ( Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Comprehensive Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

2.พันธกิจ (Mission)

มุ่งปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุซึ่งพันธกิจของสถาบัน ได้แก่

2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต

กองกิจการนิสิต มีภารกิจในการสนับสนุน และร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามลักษณะที่พึงประสงค์ และตอบสนองความเป็นสากล และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ผ่านทางการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

2.2 ด้านการวิจัย

กองกิจการนิสิตมุ่งปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการวิจัยสถาบัน มุ่งเน้นและส่งเสริมให้บุคลากรด้านกิจการนิสิตได้มีการวิจัยในสถาบัน รวมถึงการศึกษาหาข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิตให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.3 ด้านการบริการวิชาการ

กองกิจการนิสิตมุ่งเน้นบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ร่วมกับการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งสร้างโอกาสให้แก่นิสิตในการนำความรู้ด้านวิชาการไปเผยแพร่แก่ชุมชน

2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กองกิจการนิสิต มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องดำเนินการ

2.5 ด้านการให้บริการและสวัสดิการ

กองกิจการนิสิตมีพันธกิจสำคัญในการให้บริการและสวัสดิการ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการจัดให้มีบริการที่ครบถ้วน เพียบพร้อม พอเพียง ทัดเทียมและทั่วถึง โดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ

3. ปณิธาน

กองกิจการนิสิตมีปณิธานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. อัตลักษณ์ของบัณฑิต

ความเป็นผู้มี “สุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ” ที่ดี คำอธิบายอัตลักษณ์

สุนทรียภาพ หมายถึง เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน

สุขภาพ หมายถึง เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี

บุคลิกภาพ หมายถึง เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม

5. วัตถุประสงค์

1.พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

2.พัฒนานิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตาม DSA Model (อัตลักษณ์ ปัญญา อาเซียน)

3.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกิจการนิสิตโดยใช้หลัก ธรรมภิบาล

6. ประเด็นกลยุทธ์

1.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.ด้านส่งเสริมให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

3.ด้านส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิต

4.ด้านการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.ด้านส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต

7. ระบบบริหารคุณภาพองค์กร


Copyright © Your Website 2019

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466741,054-466742

กองกิจการนิสิต