โครงสร้างกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงสร้างกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

-โทร. 1004

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

-โทร. 1004

นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

-โทร. 6297

นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

หัวหน้างานธุรการ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บุคคล,งบประมาณและการเงิน

-โทร. 6257

นางสาวศิราณี กันทาศรี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สารบรรณ,ยานพาหนะ

-โทร. 6250

นางสาวปาริชาต กันทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-พัสดุ,บุคคล

-โทร. 6253

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ระบบคุณภาพและแผน

-โทร. 6254

นายจตุรงค์ จำปาเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ประชาสัมพันธ์

-โทร. 6252

นายณัฐวุฒิ ดาวทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยที่รับผิดชอบ

-นวัตกรรมและสารสนเทศ

-โทร. 6255

นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-เลขานุการผู้บริหาร

-โทร. 1004

นายมานพ มูลมาก

พนักงานขับรถ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-หน่วยยานพาหนะ

-โทร. 6250

นายพงศธร สิงหจารุ

คนงาน

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สารบรรณ

-โทร. 6251

นายธานัท ฟูแสง

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต

-โทร. 6264

ว่าที่ ร.ต. วิชาญเมธ เจริญศัสตรารักษ์
นักแนะแนว

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6260

นายนิรุตติ์ ใฝ่จิต

ช่างเทคนิค

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นายอำนวย เฉพาะธรรม

ช่างเทคนิค

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นายเกรียงไกร แถบคำ

นักกิจการนักศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สุขภาพอนามัยและโภชนาการ

-โทร. 6262

นายสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-หอพัก

-โทร. 6261

นางสาวดวงเดือน ยะนา

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ทุนการศึกษา

-โทร. 6273

นางสาวเนตรชนก ยศแก้ว

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กรอ,กยศ

-โทร. 6269

นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กรอ,กยศ

-โทร. 6271

นางสาววาสนา ไชยวงค์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กรอ,กยศ

-โทร. 6270

นางสาวรักชนู วงศ์วุฒิ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กรอ,กยศ

-โทร. 6272

นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กีฬาและนันทนาการ

-โทร. 6266

นางสาวอัญชลี อุดใจ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กีฬาและนันทนาการ

-โทร. 6265

นายณัฐชัย อ่อนนวล

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กีฬาและนันทนาการ

-โทร. 6267

นายตฤณ ธุระพ่อค้า

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กีฬาและนันทนาการ

-โทร. 6268

นายไพฑูรย์ ภูคำ

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นายสมเพ็ชร เมืองมา

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นายนิรุฬต์ สุขเกษม

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นายเจียมรัตน์ มาฟู

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นายสงกรานต์ ปัญญาวงศ์

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

ยุทธพงษ์ วัฒนาพร

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการและบริการนิสิต

-โทร. 6263

นางสาวสุภาพร บัวผัด

หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

หน่วยที่รับผิดชอบ

-พัฒนานิสิต

-โทร. 6288

นางสาวสรณี เกิดทอง

นักกิจการนักศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-พัฒนานิสิต

-โทร. 6284

นางสาวทิพวัลย์ ทองคำ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-พัฒนานิสิต

-โทร. 6280

นายยุทธพงษ์ ยะตา

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

-โทร. 6286

นายธีรวัฒน์ สมศรี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

-โทร. 6287

นางสาวรุ่งฤดี พรมแก้วงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

-โทร. 6283

นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวียง

-โทร. 6285

นางสาวสุพัทธมาศน์ ธรรมขัน

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวียง

-โทร. 6282

นางสาวภิญญดา ไชยยศ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเวียง

-โทร. 6281

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

หัวหน้างานวินัยและแนะแนวอาชีพ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-วินัยนิสิต

-โทร. 6275

นายธนะกร ช่วงสกุล

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-วินัยนิสิต,วิชาทหาร

-โทร. 6278

นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-แนะแนวอาชีพและจัดหางาน,ศิษย์เก่า

-โทร. 6277

นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ชมรม To be Number One
-หน่วยให้คำปรึกษา

-โทร. 6276

นางสาวกิติยา เขียวงาม

หัวหน้าศูนย์ UPSR

หน่วยที่รับผิดชอบ

-นิสิตจิตอาสา,ชมรมรากแก้ว

-โทร. 6279

ทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต

Copyright © Your Website 2019

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466741,054-466742

กองกิจการนิสิต