คู่มือการดำเนินงานต่างๆของกองกิจการนิสิต

แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 2) แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1) คู่มือ คู่มือการจัดทำแผนและดำนเนินงานตามแผน ปี 2561 คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน ปี 2560 คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน ปี 2559 คู่มือปฏิบัติงาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา การกำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต การกำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต 2559 การกำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต 2558 ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2561 ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2559 ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2558

Copyright © Your Website 2019

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466741,054-466742

กองกิจการนิสิต