หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆภายในกองกิจการนิสิต

การติดต่อ

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร: 054-466741,054-466742

Fax: 054-466690

Email: dsa@up.ac.th

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30(เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

: งานธุรการ 6250-6257

: งานบริการและสวัสดิการ 6260-6274

: งานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 6280-6288

: งานวินัยและแนะแนวอาชีพ 6275-6278

: ศูนย์ UPSR 6278


Copyright © Your Website 2019

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466741,054-466742

กองกิจการนิสิต