คำถามที่พบบ่อย

สำหรับนิสิตที่เงินค่ารายเดือนเข้าแค่ 1 เดือน ให้นิสิต ตรวจสอบในระบบ E-Studentloan ว่าเงินเดือนแรกโอนวันที่เท่าไหร่ และสถานะเอกสารของนิสิตเป็นแบบไหน ได้รับเงินค่าเล่าเรียนแล้วหรือยัง

ลักษณะการโอนเงินของ กยศ.

 • 1. เงินค่าครองชีพจะเข้าเดือนแรกก่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการยืนยันในระบบ
 • 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสารเงินอยู่ ถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาการโอนเงินของธนาคารเงินค่าครองชีพของนิสิตจะเข้าทันที
 • - ถ้าเลยระยะเวลาการโอนเงิน เงินจะทบในเดือนถัดไป โดยเข้าวันที่เดียวกันกับเดือนแรก
 • - ถ้าระบบแจ้งสถานะเอกสารถูกต้องปกติให้นิสิตรอเงินค่าครองชีพในเดือนถัดไป
 • - ถ้าระบบแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ รอเอกสาร ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยกองทุนเงินให้กกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสงวนเสริมศรี
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6269-6273

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • 1.แจ้งความ ณ สถานีตำรวจ "โดยต้องระบุรายละเอียดในใบแจ้งความว่าบัตรนิสิตหาย"
 • 2.ติดต่อถ่ายรูปชุดนิสิต ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ตึก ICT(ให้บริการถ่ายรูปชุดนิสิตเฉพาะวันจันทร์ เวลา 09.30-16.00 น. เท่านั้น)
 • 3.ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม
  • 1.บแจ้งความ
  • 2.บัตรประจำตัวประชาชน
  • 3.สมุดบัญชีธนาคาร(ถ้ามี)
 • สอบถามธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติมโทร 054-466666 ต่อ 1202

ธนาคารกรุงไทย

 • 1.ไม่ต้องแจ้งความ
 • 2.ติดต่อถ่ายรูปชุดนิสิต ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ตึก ICT(ให้บริการถ่ายรูปชุดนิสิตเฉพาะวันจันทร์ เวลา 09.30-16.00 น. เท่านั้น)
 • 3.ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตผ่านระบบคำร้องออนไลน์ www.reg.up.ac.th
 • 3.ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม
  • 1.บัตรประจำตัวประชาชน
  • 2.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
 • สอบถามธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติมโทร 054-466782
ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th ช่วงประมาณเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี
ทรานสคริปกิจกรรมไม่มีผลเกี่ยวกับเรียนจบ หรือการยื่นสำเร็จการศึกษาใดๆทั้งสิ้น
ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th
 • 1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
 • 2.พิมพ์ใบ Pay in เพื่อนำไปชำระเงิน
 • 3.ตรวจสอบสถานะผ่านระบบออนไลน์
 • 3.ติดต่อรับเอกสารหนังสือรับรองที่งานวินัยและแนะแนวอาชีพ อาคารสงวนเสริมศรี
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานวินัยและแนะแนว โทร 054-466666 ต่อ 6277
ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th
 • 1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
 • 2.พิมพ์ใบ Pay in เพื่อนำไปชำระเงิน
 • 3.ตรวจสอบสถานะผ่านระบบออนไลน์
 • 3.ติดต่อรับเอกสารหนังสือรับรองที่งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานวินัยและแนะแนว โทร 054-466666 ต่อ 6255
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปิดทำการ 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6260
ติดต่อห้องหน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปิดทำการ 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6269-6273
http://updorm.com/main.php
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6261
นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 สามารถจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถเลือกประเภทห้องพักได้เอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6261
ปัจจุบันหอพักนิสิต มพ. หรือที่เรียกว่าหอเขียน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้กับนิสิตทุนประเภทต่างๆ รวมถึงนิสิตที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) และนิสิตต่างสัญชาติ กลุ่มนิสิตมุสลิม ทั้งนี้ หากนิสิตที่มีปัญหาทางด้านการเงินจริงๆ สามารถเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ได้ที่จุดประสานงานหอพักนิสิต บริเวณหอพัก UP Dorm
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6261
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2561 ดังนี้
ลำดับ ประเภทหอพัก อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น
1 หอพัก UP Dorm ประเภทพัดลม 4 คน/ห้อง 18,400 บาท/คน/ปี ค่าประกันของเสียหาย ค่าน้ำประปา ปีละ 1,100 บาท
2 หอพัก UP Dorm ประเภทปรับอากาศ 2 คน/ห้อง 27,600 บาท/คน/ปี
3 หอพัก UP Dorm ประเภทปรับอากาศ 3 คน/ห้อง 25,300 บาท/คน/ปี
4 หอพัก มพ. ประเภทพัดลม 2 คน/ห้อง 12,000 บาท/คน/ปี ค่าประกัน 500 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6261
http://www.dsa.up.ac.th/main/v2/modules/info/fund.php
 • 1. อุบัติเหตุทั่วไป สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ แล้วนำหลักฐานการรักษามายื่นเรื่องขอเบิกได้ที่งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง สำเนาบัตรนิสิต สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • 2. อุบัติเหตุจากการจราจร จะต้องใช้ พ.ร.บ.ให้เต็มสิทธิก่อน ส่วนเกินสามารถมาเบิกกับมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยใช้เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 และหลักฐานการใช้สิทธิ พ.ร.บ.
 • 3. กรณีนิสิตเสียชีวิต 1) จากอุบัติเหตุ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 100,000 บาท 2) จากความเจ็บป่วยทางกาย มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 50,000 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6260
  กรณีที่จ่าหน้าซองถึงชื่อของนิสิต และระบุส่งถึงอาคารหอพัก UP Dorm สามารถไปรับได้ที่หอพัก UP Dorm ได้เลย หากระบุส่งมาที่อยู่ของมหาวิทยาลัย 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา สามารถมารับได้ที่งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6260
การย้ายเข้า
 • 1. ตรวจสอบบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามที่แจ้งไว้ในเวปงานรับเข้า
 • 2. ไปที่ว่าที่การอำเภอในภูมิลำเนา (พร้อมกับผู้ปกครอง) แจ้งย้ายเข้า บ้านเลขที่ 19/xx หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และจะได้รับใบ ทร.6 (2ฉบับ)
 • 3. นำใบ ทร.6 มายื่นที่มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัวเข้าหอพักตามกำหนดการที่กำหนด
 • 4. หลังจากการยื่นเอกสาร ประมาณ 1 เดือน สามารถไปคัดสำเนาทะเบียนบ้าน จากที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาได้
การย้ายออก
 • ติดต่อที่ว่าการอำเภอ(ภูมิลำเนาเดิม) แจ้งความประสงค์ย้ายออก (ถ้าอายุไม่เกิน 20 ปี สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้ แต่หากอายุเกิน 20 ปี ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมเจ้าบ้าน)
 • 1. ประเภททุน (ทุนต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง )
 • 2. ขั้นตอนการขอรับทุน (เว็ปไซต์กองกิจการนิสิต)
 • 3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (เว็ปไซต์กองกิจการนิสิต)
 • 4. หลักฐานการยื่นขอรับทุน (เว็ปไซต์กองกิจการนิสิต)
 • 5. การสมัคร/แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (เว็ปไซต์กองกิจการนิสิต)
 • 6. ประกาศรับสมัครทุนต่างๆ ให้ติดตามในเว็ปไซต์ของกองกิจการนิสิต
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6269-6273
 • 1. ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน
 • 2. สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
 • 3. ขั้นตอน/ช่องทางการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน
 • 4. กำหนดการการสมัครโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวปไซต์
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6269-6273
 • 1. อาคารเรียนรวม CE
 • 2. โรงอาหารภูกามยาว
 • 3. อาคารเรียนคณะ ICT
 • 4. อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
 • 5. อาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์
 • 6. อาคารเรียนคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • 7. โรงอาหารโรงเรียนสาธิต
 • 8. อาคารเวียงพะเยา (หอพัก UP Dorm)
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6261
ติดต่อกองบริการการศึกษา ตึก ICT
 • ระบบ REG ยื่นคำร้องออนไลน์ โทร 054-466666 ต่อ 1025,2500
 • ตารางเรียน ตารางสอน จองห้องเรียน โทร 054-466666 ต่อ 1028
 • ลงทะเบียนเรียน,ลงทะเบียนล่าช้า,เพิ่ม-ถอน รายวิชา,บัตรประจำตัวนิสิต,ทรานสคริปผลการเรียน,ใบรับรองคุณวุฒิ,ยื่นจบ โทร 054-466666 ต่อ 1025,2500
ติดต่อกองบริการการศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดี
 • รับเข้าศึกษา,สมัครเรียน,รีรหัส โทร 054-466666 ต่อ 1270-3
 • งานวิเทศน์สัมพันธ์ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โทร 054-466666 ต่อ 1024
 • ขอเปิดรายวิชา,เทียบรายวิชา,ย้ายคณะ/สาขา โทร 054-466666 ต่อ 1022,1830