กองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

กองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิต
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต และรางกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสภาพนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อจัดสวัสดิการอื่นๆแก่นิสิต

รายละเอียดกองทุน
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต

ก่อตั้งเพื่อ
1.เป็นทุนการศึกษาของนิสิต
2.บรรเทาความเดือนร้อนของนิสิตและช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยภิบัติต่างๆ
3.เพื่อสนับสนุนด้านการเงินสำหรับพัฒนานิสิต
4.เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและกีฬาของนิสิต
5.การอื่นๆที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

รายละเอียดกองทุน
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ก่อตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตที่ประสบปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือการดำรงชีวิต

รายละเอียดกองทุน