ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาว์นโหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ(ประกันอุบัติเหตุ)


Copyright © Your Website 2019

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466741,054-466742

กองกิจการนิสิต