หอพัก

 • ​หอพักแม่กาเซ็นเตอร์ หอพักแม่กาเซ็นเตอร์ โซน 3จุดจอดรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 3,4 และหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
  2,000 บาท/เดือน จำนวนห้องพักทั้งหมด 75 ห้อง
 • ​หอพักอิงดอย หอพักอิงดอย โซน 3จุดจอดรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 3,4 และหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
  2,500 บาท/เดือน จำนวนห้องพักทั้งหมด 27 ห้อง
 • ​หอพักลดาวัลย์ หอพักลดาวัลย์ โซน 3จุดจอดรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 3,4 และหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
  4,000 บาท/เดือน จำนวนห้องพักทั้งหมด 90 ห้อง
 • ​หอพักหญิงขุมแร่ หอพักหญิงขุมแร่ โซน 3จุดจอดรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 3,4 และหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
  2,500 บาท/เดือน จำนวนห้องพักทั้งหมด 80 ห้อง
 • ​หอพักหญิงจงกมล หอพักหญิงจงกมล โซน 3จุดจอดรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 3,4 และหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
  1,200 บาท/เดือน จำนวนห้องพักทั้งหมด 43 ห้อง

facebook : DSA