ห้องประชุม

ห้องสำหรับจัดกิจกรรมประชุม วันที่ 29-30 ตุลาคม 65

ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา